Hyppää sisältöön

Organisaatiot

Kaupunkisuunnittelu /

Yleiskaavoitus

57 toimenpiteen vastuuorganisaationa

Id
Toimenpide / Nimi
TehtävätVastuutMittarit
Tietoja päivitetty
Ilmasto84Rauhoitettujen alueiden osuutta alueen koko­nais­pinta-alasta lisätään niin että se nousee 5 %:iin. Yhdessä LUMO-kohteiden kanssa suojeltu ala nostetaan 8 %:iin vuoteen 2030 mennessä
3 tehtävää
19 päivää sitten
ARKISTO1Viher­alue­verkoston selvitykset
4 tehtävää
seitsemän päivää sitten
ARKISTO2Hule­vesi­tulva­riski­selvityksen tiedot otetaan käyttöön suunnittelussa ja kaavoituksessa
2 tehtävää
seitsemän päivää sitten
Ilmasto81Hulevesien paikallista käsittelyä lisätään ja kerätään uutta tietoa eri käsittely­ratkaisuista
3 tehtävää
19 päivää sitten
Ilmasto82Katu­suunnittelussa viheralueiden mitoituksessa huomioidaan lumitila ja hulevesien imeytys
2 tehtävää
19 päivää sitten
Ilmasto83Eko­systeemi­palvelujen turvaaminen Lahden kaupungin omistamissa metsissä, avoimilla alueilla ja rakennetuilla viheralueilla
1 tehtävää
19 päivää sitten
Ilmasto69Metsien ja metsämaan merkitys hiilivarastona otetaan huomioon metsän­hoito­toimien suunnittelussa.
1 tehtävää
19 päivää sitten
Ilmasto89Iäkkäiden kuusikoiden uudistaminen ja vioittuneiden riskipuiden poistaminen
1 tehtävää
19 päivää sitten
Ilmasto91Asuinalueiksi kaavoitettavien alueiden reunametsiä valmennetaan tulevan rakentamisen ympäristö­muutokseen.
1 tehtävää
19 päivää sitten
Ilmasto92Moni­muotoisuuden turvaaminen metsissä
1 tehtävää
19 päivää sitten
ARKISTO4Lahden tärkeimmät eko­systeemi­palvelut sekä hiilinielut viedään kaupungin paikka­tieto­järjestelmään ja käytetään eri yksiköissä tunnistettaessa käyttöpainetta.
3 tehtävää
19 päivää sitten
ARKISTO17Kaikki uudis­rakentaminen Ranta-Kartanon, Niemen, Hennalan ja Radanvarren alueilla on lähes-nolla- tai nolla­energia­rakentamista
1 tehtävää
seitsemän päivää sitten
ARKISTO20Hajautetun energian­tuotannon määrääminen tai mah­dol­lis­ta­mi­nen kaavoissa, rakentamisen ohjeissa ja -neuvonnassa
2 tehtävää
seitsemän päivää sitten
ARKISTO21Maaseudulla asuminen keskittyy kyläalueille palvelujen edellytyksien parantamiseksi
1 tehtävää
seitsemän päivää sitten
ARKISTO11Joukko­liikenteen runko­linjasto­uudistus
3 tehtävää
16 päivää sitten
ARKISTO12Joukko­liikenteen käyttö­voima­selvitys
Ei tehtäviä
16 päivää sitten
ARKISTO13Paikallis­liikenne toimii sähköllä ja biokaasulla 2030
2 tehtävää
16 päivää sitten
ARKISTO26Yleiskaavan kanssa samaan prosessiin on liitetty kestävän kaupunki­liikkumisen ohjelman laatiminen
Ei tehtäviä
seitsemän päivää sitten
ARKISTO27Liikkumisessa suositaan vähäpäästöisiä liikennemuotoja.
Ei tehtäviä
seitsemän päivää sitten
Ilmasto33Pyöräväylien priorisointi­ohjelma
Ei tehtäviä
16 päivää sitten
Ilmasto31Lahden kestävän kaupunki­liikkumisen ohjelma (SUMP) toteuttaminen ja päivittäminen
Ei tehtäviä
16 päivää sitten
Ilmasto32Keskustan liikenne­strategia
5 tehtävää
seitsemän päivää sitten
ARKISTO46Keskustan kehittämis­ohjelman mukaisesti keskustan viherrakenteita lisätään
6 tehtävää
kuusi kuukautta sitten
ARKISTO47Yleiskaavan 2017-20 mukainen toteutus sekä yleiskaavan päivitys 2021-24
2 tehtävää
kuusi kuukautta sitten
ARKISTO48Uutta auto­riippuvaista asuin­rakentamista pyritään välttämään
Ei tehtäviä
kuusi kuukautta sitten
ARKISTO49Kaavoituksen ja joukko­liikenne­suunnittelun keinoin kaupunki­vyöhykkeellä arkipäivän palvelupisteet on mahdollista saavuttaa kävellen tai pyörällä. Maa­seutumaisilta alueilta palvelupisteet saavutetaan joukko­liikenteellä tai omalla autolla.
1 tehtävää
kuusi kuukautta sitten
ARKISTO50Keskustan pyöräilyn pääreittien kehittäminen ja kävelyn ja pyöräilyn olojen parantaminen.
Ei tehtäviä
kuusi kuukautta sitten
Ilmasto70Mikäli hiilinieluja tuhotaan, ne kompensoidaan
2 tehtävää
19 päivää sitten
Ilmasto40Vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelun mah­dol­lis­ta­mi­nen
2 tehtävää
16 päivää sitten
ARKISTO52Yleiskaavassa selvitetään vaikutukset kasvi­huone­kaasu­päästöihin ja muihin päästöihin, luonnonvarojen kulutukseen ja eko­systeemi­palveluihin
2 tehtävää
kuusi kuukautta sitten
Ilmasto71Eko­laskenta­työ­kalujen käyttö maankäytön suunnittelussa
3 tehtävää
19 päivää sitten
ARKISTO53Arvokkaiden luontokohteiden läheisyyteen suunniteltaessa ja rakennettaessa vaalitaan luonnon moni­muotoisuutta
2 tehtävää
kuusi kuukautta sitten
SUMP1Pyöräilyn tavoiteverkko
13 tehtävää
19 päivää sitten
Ilmasto6MAL-sopimus
1 tehtävää
19 päivää sitten
Ilmasto9Asukkaiden osallistaminen ilmastotyössä
1 tehtävää
kaksi kuukautta sitten
Ilmasto13Huippu­lämmön­tuotanto sähkö­kattiloilla
1 tehtävää
kaksi kuukautta sitten
Ilmasto14Hiili­di­oksidi­päästöjen talteenotto kaukolämmön tuotannossa
2 tehtävää
kaksi kuukautta sitten
Ilmasto16Uusiutuvien energiamuotojen huomiointi ja mah­dol­lis­ta­mi­nen kaavoituksessa
1 tehtävää
kaksi kuukautta sitten
Ilmasto17Uusiutuvan energian tuotannon luvituksen selkeyttäminen
1 tehtävää
19 päivää sitten
Ilmasto34Kestävän työ­matka­liikkumisen edistäminen
1 tehtävää
kaksi päivää sitten
Ilmasto35Citylogistiikka
1 tehtävää
kaksi kuukautta sitten
Ilmasto36Viihtyisä ja esteetön kävelyn ja pyöräilyn ympäristö
1 tehtävää
19 päivää sitten
Ilmasto37Palvelu­verkko­suunnittelun ja liikenne­suunnittelun yhteistyön kehittäminen
1 tehtävää
19 päivää sitten
Ilmasto41Sähköisen liikenteen edistäminen
3 tehtävää
19 päivää sitten
Ilmasto44Nopeus­rajoituksien alentaminen
1 tehtävää
15 päivää sitten
Ilmasto53Kaupunki­ympäristön toimialan kiertotalouden toimen­pide­ohjelma
1 tehtävää
kaksi kuukautta sitten
Ilmasto64Rakennukset hiilivarastoina
3 tehtävää
21 päivää sitten
Ilmasto65Hiilineutraalin rakentamisen edistäminen kaavoilla ja tontin­luovutus­ehdoilla​
1 tehtävää
21 päivää sitten
Ilmasto66Tarkempi hiilikartta
1 tehtävää
20 päivää sitten
Ilmasto67Tunnistetaan maankäytön muutosten aiheuttama paine nykyisille metsien hiilinieluille ja -varastoille
1 tehtävää
20 päivää sitten
Ilmasto68Maankäytön ja rakentamisen ohjaus niin, että vaikutukset ja hiilinieluihin minimoidaan
1 tehtävää
20 päivää sitten
Ilmasto72Kaupunkivihreän hiilensidonnan tietotason lisääminen
1 tehtävää
20 päivää sitten
Kiertotalous1Edistetään vetovoimaista bio- ja kiertotalouden keskittymää ja yritysverkostoa
5 tehtävää
kahdeksan päivää sitten
Kiertotalous21Edistetään kaupunki­viljelyä
2 tehtävää
kahdeksan päivää sitten
Kiertotalous20Edistetään rakennusten ja tilojen moni­käyttöisyyttä ja muunneltavuutta
3 tehtävää
kahdeksan päivää sitten
Kiertotalous16Edistetään kiertotaloutta maankäytön ja kaupunki­suunnittelun keskeisenä lähtökohtana
3 tehtävää
kahdeksan päivää sitten
Kiertotalous17Kartutetaan kierto­talous­osaamista ja - kokemusta kaupunki­suunnittelussa
2 tehtävää
kahdeksan päivää sitten