Hyppää sisältöön

Kiertotalous19Edistetään hiilineutraalia rakentamista

Eteneminen

 • Valmisteilla
 • Käynnissä
 • Jatkuva

Kuvaus

Rakennus- ja kiinteistöala tuottaa niin Suomessa, kuin globaalistikin merkittävän osan hiilidioksidipäästöistä, joista suurin osa syntyy rakennusten energiankulutuksesta. Lahden tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä ja tämän tavoitteen myötä kaupungin kiinteistöjen ja maankäytön hiilipäästöjä on pienennettävä sekä hiilinieluja kasvatettava. Rakennusten hiilijalanjälkeen on mahdollistaa vaikuttaa kaikista nopeimmin muuttamalla ne uusiutuvalla energialla toimiviksi. Energiaratkaisujen lisäksi hiilineutraaliin rakentamiseen liittyvät vahvasti myös kestävien vähähiilisten rakennusmateriaalien käytön sekä rakentamisen kiertotalouden edistäminen.

Tämä toimenpide keskittyy edistämään vähähiilisten rakennusmateriaalien käyttöä, uusiutuvan energian – ja energiatehokkuuden ratkaisujen kehittämistä sekä rakennusmateriaalien kiertotaloutta erilaisten tutkimus- ja kehityshankkeiden kautta. Osa ko. hankkeista on jo valmistunut ja osa on parhaillaan toteutusvaiheessa. Lisätietoa tutkimus- ja kehityshankkeiden keskeisistä sisällöistä löydät Tehtävät-osiosta, hankkeen nimen alta, ”Näytä lisätiedot” -painikkeen takaa.

Virallinen kuvaus

Edistetään hiilineutraalia rakentamista
(Toimenpideohjelman mukaan)

Tehtävät

Mitä nyt tehdään?

 • Tehtävä31.12.2024

  Hiilineutraalin rakentamisen innovaatioverkosto -kehittämishanke

  Tämän EAKR-osarahoitteisen hankkeen päätavoitteena on hiilineutraalin rakentamisen innovaatioverkoston kehittäminen Lahden alueella. Verkoston keskiössä ovat uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden ratkaisujen kehittäminen, mikä edistää vähähiilisemmän rakennuskannan tuottamista sekä olemassa olevan rakennuskannan muuttamista energiankäytöltään hiilineutraaliksi. Lisäksi verkostossa edistetään vähähiilisten rakennusmateriaalien käyttöä sekä rakentamisen kiertotaloutta. Hankkeessa kootaan innovaatioverkosto rakentamisen ekosysteemin toimijoista, kehitetään verkoston toimintaa, tunnistetaan erilaisia sopivia pilottikohteita verkoston toimijoiden yhteisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden toteuttamiseksi sekä tuetaan ko. toimijoita sopivan hankerahoituksen tunnistamisessa ja hankeideoinnissa. Hankkeissa kehitettyjä ratkaisuja pyritään pilotoimaan myös Lahden kaupungin rakentamisessa.

  Hanke jatkaa toiminnallaan Hiilineutraalin rakentamisen kehityskeskus (vaiheet 1 ja 2) -hankkeen perusajatusta ja on myös edeltäjähankkeen tavoin kirjattu Lahden kaupunkiseudun ja Suomen valtion väliseen ekosysteemisopimukseen. Lisätietoja hankkeesta löydät hankkeen omilta sivuilta (linkki ohjaa lahti.fi -ympäristöön).

 • Tehtävä31.3.2026

  StoPWa - tutkimus- ja kehityshanke

  StoPWa (Stormwater Purification with Construction- and Demolition Waste) on EAKR-osarahoitteinen hanke, jota Lahden kaupunki (päätoteuttaja) toteuttaa yhdessä LUT-yliopiston, Helsingin Yliopiston, Tallinnan teknillisen yliopiston (Viro), Harjumaan liiton (Viro) sekä Smiltenen kunnan (Latvia) kanssa. Hankkeessa kehitetään ja testataan rakennus- ja purkujätteestä tehtyjä hulevesien suodatusjärjestelyjä. Suodattimet tehdään puhdistukseen parhaiten soveltuvista jätemateriaaleista kustannustehokkaasti ja kestävästi. Suodattimia testataan sekä laboratorioympäristössä että täyden mittakaavan kenttäkokeissa Lahdessa, Harjumaan alueella (Viro) ja Smiltenen kunnassa (Latvia). Hankkeen tavoitteena on tuottaa testattu suodatinratkaisu, jossa hyödynnetään rakennuspurkujätettä. Uusi suodatinjärjestelmä luo liiketoimintamahdollisuuksia ja hyödyttää siten sekä pk-yrityksiä että kaupunkeja ja kuntia tuomalla uuden, ilmastoystävällisen ratkaisun hulevesien suodattamiseen.

  Lisätietoa hankkeesta löydät sen omilta sivuilta lahti.fi -ympäristöstä sekä hankkeen sivuilta Interreg Central Baltic -ohjelman sivustolta (linkki johtaa centralbaltic.eu -ympäristöön).

Mitä on tehty?

 • Tehty31.12.2022

  Hiilineutraalin rakentamisen kehityskeskus -hanke (vaihe 2)

  Tämä AKKE-osarahoitteinen hanke jatkoi toiminnallaan edeltäjähankkeensa Hiilineutraalin rakentamisen kehityskeskus (vaihe 1) perusajatusta Lahden kaupungin rakentamisen ja maankäytön hankkeiden hyödyntämisestä pilottialustoina vähähiilisen rakentamisen kehitysprojekteissa. Kehityskeskuksen toiminta keskittyi vaiheessa 2 erityisesti energiatehokkuuden, uusiutuvan energian sekä korjausrakentamisen toimenpiteisiin, joiden tiimoilta jatkettiin useamman kehitys- ja tutkimushankkeen toteutusta, jotka olivat käynnistyneen hankkeen ensimmäisen vaiheen aikana (kts. tehtävät 3, 4, 5). Lisäksi hankkeen aikana saatettiin alulle StoPWa- tutkimus- ja kehityshanke (kts. tehtävä 6). Lisäksi kehityskeskus jatkoi aktiivisesti verkostojen luomista niin kansallisesti, kuin kansainvälisestikin hankkeen teemojen ympäriltä.

 • Tehty31.12.2022

  Öljylämmitteisen rivitalon muutos hiilineutraaliksi -tutkimus- ja kehityshanke

  Tässä EAKR-osarahoitteisessa hankkeessa tutkittiin 1990-luvun alussa rakennetun, Lahden Villähteellä sijaitsevan, 18 asunnon rivitalon öljylämmityksen korvaamista uusiutuvaan energiaan pohjautuvalla lämmitysjärjestelmällä. Hankkeessa kartoitettiin eri ratkaisuja uusiutuvan energian tuottamiseksi sekä sen säilömistä vetyyn ja akkuihin. Uusiutuvan energian lähteinä tutkittiin muun muassa aurinkopaneeleita ja maalämpöä. Hankkeessa kartoitettiin energiatehokkaimmat, hiilineutraaleimmat ja elinkaarikustannuksiltaan edullisimmat ratkaisut ko. kohteen energiankulutuksen korjaamiseksi sekä paikallista energian tuottoa varten.

  Lisätietoja hankkeesta löydät hankkeen omilta sivuilta (linkki ohjaa lahti.fi -ympäristöön).

 • Tehty30.11.2022

  Ilmastoviisautta taloyhtiöille- kehittämishanke

  Tässä Ympäristöministeriön osarahoittamassa hankkeessa pyrittiin lisäämään Päijät-Hämeen taloyhtiöiden ja isännöitsijöiden ymmärrystä ilmastonmuutoksen, kasvihuonekaasujen ja rakennusten sekä asumisen välisestä yhteydestä. Hankkeen päätavoite oli saada päijät-hämäläiset taloyhtiöt varautumaan ilmastonmuutokseen ja hillitsemään ilmastonmuutosta toimenpiteillä, jotka samalla hyödyttävät niitä itseään. Hankkeessa järjestettiin erilaisia työpajoja ja tilaisuuksia asuntoyhtiöiden hallituksille, osakkaille sekä isännöitsijöille, liittyen mm. energiakorjausprosesseihin sekä energiatehokkuusparannuksiin.

  Lisätietoja hankkeesta löydät hankkeen omilta sivuilta (linkki johtaa lahti.fi -ympäristöön).

 • Tehty30.06.2022

  Puukerrostalon tilaamisen kehityshanke

  Tässä Ympäristöministeriön osarahoittamassa hankkeessa pyrittiin edistämään rakennusliikkeiden ja puutuotetoimittajien yhteistyötä tuotekehityksessä ja sitä kautta puurakentamisen käytäntöjen kehittymistä ja hinnan alenemista. Tavoitteena oli, että puutuotetoimittajat voivat tarjota omia ratkaisujaan kerrostalon toteuttaville rakennusliikkeille. Hankkeessa laadittiin ohjeistus urakka- tai tarjouskilpailumateriaalin määrittelemiseksi puukerrostalon rakennuttamishankkeessa. Tavoitteena oli, että puutuotetoimittajat voivat tarjota omia ratkaisujaan kerrostalon toteuttaville rakennusliikkeille.

  Lisätietoja hankkeesta löydät hankkeen omilta sivuilta (linkki johtaa lahti.fi -ympäristöön).

 • Tehty31.12.2021

  Hiilineutraalin rakentamisen kehityskeskus -hanke (vaihe 1)

  Hiilineutraalin rakentamisen kehityskeskuksen perusajatus oli käyttää Lahden kaupungin maankäytön ja rakentamisen hankkeita pilottialustoina vähähiilisen rakentamisen kehittämisprojekteissa. Piloteissa kehitetyt toimintatavat, prosessit tai innovaatiot voidaan hankkeiden kautta implementoida yritysten tuotantoon samalla, kun niille saadaan käytännön referenssejä. Hankkeen päätoimenpiteitä olivat 1) uusiutuvalla energialla toimivan puurakentamisen tuoteketjun mallintaminen, siihen liittyvän ekosysteemin perustaminen ja rakentamisen kehittäminen sekä kaupallistaminen, 2) betonin ja muun kivipohjaisen purkumateriaalien uusiokäytön ekosysteemin rakentaminen.

  Hankkeessa koottiin yritys- ja yhteistyökumppaniverkostoa sekä pyrittiin laajentamaan tätä myös kohti kansallista yhteistyö- ja innovaatioekosysteemiä (huom. teeman jatkumo hankkeessa Hiilineutraalin rakentamisen innovaatioverkosto). Hankkeen aikana saatettiin alulle useita kärkiteemoja edistäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita (kts. tehtävät 3, 4 ja 5), tuotettiin erilaisia esiselvityksiä (esim. purkubetonin uusiokäyttö) , järjestettiin suunnittelukilpailu Niemen alueen maankäytöstä, tuotettiin opas hiilineutraalimpaan rakentamiseen, kartoitettiin Launeella sijaitsevan päiväkodin korjaushankkeen CO2- vaikutuksia sekä suunniteltiin innovaatiokilpailu Tiedepuiston Niemenkadun kiinteistön hiilineutraaliuden kehittämisestä. Yhteistyössä Lahden Tilakeskuksen kanssa hankkeessa järjestettiin yritysvuoropuheluja ja kartoitettiin kustannusvaikutuksia Myllypohjan koulun laajennuksesta puurakenteisena (hiilineutraalius huomioiden).

Yhdistetyt toimenpiteet

Ilmasto57Vähähiilisen rakentamisen kehittämiskeskus

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vaikutus

Suuri

Aikajänne

Jatkuva

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Juha Kapanen
  Juha Kapanen
  Projektipäällikkö
  Hiilineutraalin rakentamisen innovaatioverkosto
 • Sanna-Maria Partinen
  Sanna-Maria Partinen
  Hiilineutraalin rakentamisen asiantuntija
  Tilakeskus
 • Elise Ruotsalainen
  Elise Ruotsalainen
  Projektisuunnittelija
  Hiilineutraalin rakentamisen innovaatioverkosto
Tietoja päivitetty 27.05.2024