Hyppää sisältöön

ARKISTO9Käytössä olevan Kujalan loppusijoitusalueen sulkeminen

Eteneminen

 • Valmisteilla

 • Käynnissä

 • Valmis

Kuvaus

Kujalan kaatopaikka-aluetta ryhdyttiin käyttämään Lahden kaupungin kaatopaikkana 1950-luvulla.

SULJETTU LOPPUSIJOITUSALUE

Suljettu loppusijoitusalue käsittelykeskuksen kaupungin puoleisessa päässä koostuu kahdesta erillisestä loppusijoitusalueesta. Suljetun loppusijoitusalueen itäpäässä (16 ha) jätteen vastaanotto alkoi 1990-luvulla ja päättyi vuonna 2007.

Lahden kaupungin hallinnoima länsipää (8 ha) toimi jätteen loppusijoitusalueena 1950-luvun alusta 1990-luvun alkuun. Sulkemistyöt saatettiin loppuun vuonna 1998. Painumisen vuoksi länsipäässä on tehty jälkihoitotyönä saneerausta 2010-luvulta alkaen, ne saatiin valmiiksi 2022.

Loppusijoitusalueen täytössä on kaatopaikkakaasun keräyskaivoja ja -kanavia sekä suotovesien salaojaputkisto. Suotovedet johdetaan jätevedenpuhdistamolle. Suljettua loppusijoitusaluetta hoidetaan ja tarkkaillaan vähintään 30 vuotta.

Kaatopaikkakaasunkeräyksestä kertoo tarkemmin toimenpide 99.

KÄYTÖSSÄ OLEVA LOPPUSIJOITUSALUE

Kujalassa otettiin käyttöön uusi jätteen loppusijoitusalue v. 2007 käsittelykeskuksen itäpäässä. Sen laajuus on noin 6 ha. Loppusijoitusalueen pohjarakenteet on tehty viimeisimpien vaatimusten mukaisesti. Loppusijoitusalueelle päätyy vain niitä jätteitä, joita ei voida tällä hetkellä hyödyntää kuten asbestia ja teollisuusjätteitä. Loppusijoitukseen päätyy enää alle 2 % vastaanotetuista jätteistä.

Kuva 1. Suljetun loppusijoitusalueen pintarakennetta tehdään.

suljettu kaatopaikka pintarakenne.jpg

Virallinen kuvaus

Käytössä olevan Kujalan loppusijoituspaikan sulkeminen ja kaasujen keräys ja hyödyntäminen
(Toimenpideohjelman mukaan)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.12.2035

  Reaktiivisen pintarakenteen rakentaminen suljetun kaatopaikan itäpäähän

  Reaktiivisen pintarakenteen rakentaminen suljetun kaatopaikan itäpäähän aloitettiin kesällä 2020. Työ tule kestämään 10-15 vuotta. Pintarakennetta rakennetaan vuosittain 1-2 ha. Alueen koko on 16 ha. Rakenteeseen käytetään puhtaita ylijäämämaita, lievästi pilaantuneita maita, stabiloituja pilaantuneita maita sekä kivihiilituhkaa tai jätteenpolton pohjakuonaa tai muuta tuhkaa.

Mitä on tehty?

 • Tehty31.07.2022

  Pintarakenteen rakentaminen suljetun kaatopaikan länsipäässä

  Käytöstä poistetun länsipään saneeraus saatiin päätökseen heinäkuussa 2022. Etelä-Suomen AVIn päätöksen nro 365/2020, Dnro ESAVI/16354/2020 mukaan olla valmis 31.12.2023.

  Alueen lakiosat olivat jätetäytön painumisen myötä muotoutuneet siten, että niille muodostui vesipesiä eikä sen pintavesien hallinta enää toiminut niin tehokkaasti kuin pitäisi. Saneerauksessa jätetäyttö muotoiltiin siten, että pintavalunta tehostui ja sen jälkeen tehtiin lopulliset pintarakenteet.

  Saneeraus oli aloitettu 2010-luvun alussa.

 • Tehty31.12.2013

  Reaktiivisen pintarakenteen testaaminen suljetun kaatopaikan itäpäässä

  Hankkeen tavoitteena oli kehittää kaatopaikan reaktiivinen pintarakenne, jolla voidaan tehokkaasti vähentää hajuhaittoja aiheuttavien rikkiyhdisteiden päästöjä ja tehostaa kaasujen keräystä.

  Hankkeessa tutkittiin laboratoriomittakaavassa rikkivedyn sitomista kivihiilituhkaan ja jätteenpolton pohjatuhkaan.

  Koerakenteet rakennettiin suljetun kaatopaikan itäpäähän vuonna 2012. Koepintarakenteen käytännön toimivuuden perusteella arvioitiin menetelmän soveltuvuutta laajempaan mittakaavaan ja haettiin rakenteelle ympäristölupa. Ympäristölupa saatiin vuonna 2016. Reaktiivisen pintarakenteen rakentaminen alkoi vuonna 2020.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vaikutus

Suuri

Vastuuorganisaatiot

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Katja Rehula

  Katja Rehula

  Ympäristö- ja laatuinsinööri

  Salpakierto Oy

 • Leena Seppälä

  Leena Seppälä

  Ympäristöpäällikkö

  Salpakierto Oy

Tietoja päivitetty 01.02.2024